Trykaflastende madras

 

Beskrivelse af produktet

En trykaflastende madras fordeler og reducerer kroppens tryk mod underlaget.

Madrassen kan yde en statisk eller dynamisk fordeling af trykket afhængig af, hvilket materiale den er lavet af.

Trykaflastende madrasser er ofte lavet af viskoelastisk skum eller luft eller en kombination heraf.  

Nogle trykaflastende madrasser fordeler trykket bedre end andre - inddeles ofte i stadie 1-4.

Sammenhæng som produktet indgår i

En trykaflastende madras anvendes i forbindelse skader på huden og/eller det underliggende væv.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Madrasovertræk og vekselstryksmotor er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Trykaflastende madrasser har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af trykaflastende madrasser er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har trykaflastende madrasser flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Bemærkninger og særlige aftaler

Borgeren scores efter godkendt scoringsskema i begge sektorer.

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Trykaflastende madrasser har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der opstår behov for den under indlæggelse.
  • Når der er behov for den efter udskrivelse, da lægen vurderer, at madrassen er nødvendigt i en periode for at behandle en trykskade, der er forårsaget af opholdet/behandlingen på hospitalet.
  • Når der er behov for den efter udskrivelse, da læger vurderer, at der er behov for den for at tilvejebringe yderligere forbedring af et behandlingsresultat.
  • Når der er behov for den efter udskrivelse, da lægen vurderer, at madrassen er nødvendigt for at forhindre forringelse af det opnåede behandlingsresultat.

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Trykaflastende madrasser har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

  • Når den i væsentlig grad afhjælper følgerne af en varig nedsat tryksårsproblematik på grund af kroniske cirkulationsproblemer.