Toilet- og badestol på hjul

Beskrivelse af produktet

En toilet- og badestol er en stol på hjul, hvorpå der er monteret et hygiejnesæde og en ryg. Toilet- og badestolen kan hæves i højden. Nogle toilet- og badestole kan kippes og kan fås både med og uden el. En toilet- og badestol betjenes af medarbejdere. Der kan monteres drivhjul på en toilet- og badestole, så den kan drives den af borgeren.

En toilet- og badestol betegnes også bade- bækkenstol.

Sammenhæng som produktet indgår i

En toilet- og badestol anvendes i forbindelse med en nedsat evne til at gå og fra toilettet eller badet.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Spand, fodstøtter, nakkestøtte og specialsæde er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Toilet- og badestole har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af toilet- og badestolen er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har toilet- og badestolen flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Bemærkninger og særlige aftaler

Toilet- og badestole betragtes som et arbejdsredskab, når de betjenes af medarbejdere, herunder pårørende, med det formål at reducere belastningen og undgå skader i forbindelse med personhåndtering.  Medarbejderens arbejdsgiver er ansvarlig for at tilvejebringe APV hjælpemidler, der kan sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø. 

Hvis der er specielle krav til toilet- og badestolen, eksempelvis eleverbar benstøtte, og den samtidig anvendes som APV hjælpemiddel, udleveres toilet- og badestolen som et regimehjælpemiddel af hospitalet. 

 

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Toilet- og badestole har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når anvendelsen af toilet-badestol er nødvendig for at kunne overholde et behandlingsregime. 

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Toilet- og badestole har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

  • Når den anvendes til at afhjælpe følgerne af en fysisk nedsat evne til at gå til og fra toilette eller badeværelset. 
  • Når borger selvstændig kan drive toilet- og badestolen frem og selvstændigt kan komme til og fra toilettet eller badet.