Stomi og produkter

 

Beskrivelse af produktet

Stomi er en åbning, som enten er naturlig eller kirurgisk skabt. En kirurgisk åbning etableres eksempelvis fra tarmen eller blæren til kroppen overflade med henblik på en kunstig udledning af sekret - typisk på bugvæggen.

Eksempler på stomier:

 • Kolostomi: kirurgisk udføring af tyktarmen
 • Ileostomi: kirurgisk udføring af tyndtarmen
 • Urostomi: kirurgisk udføring af urinveje

Stomi produkter er poser, plader, beskyttelsesringe og kantsikring, som er produceret til at samle sekret op fra de kirurgiske åbninger.

Der findes 1-dels poser, 2-dels poser, plader med og uden klæb, beskyttelsesringe, kantsikringer m.m.

Sammenhæng som produktet indgår i

Stomiprodukter anvendes til at opsamle urin eller afføring i forbindelse med en kirurgisk skabt stomi.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Poser, plader, beskyttelsesringe, kantsikring, poselåse, gaze, servietter, creme og handsker er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Stomiprodukter har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af stomiproduktet er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har stomiproduktet flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Bemærkninger og særlige aftaler

Der er udarbejdet en Samarbejdsaftale på stomiområdet i regi af Sundhedsaftalen, som regulerer hvornår stomiprodukter går fra at være et behandlingsredskab til at være hjælpemidler til borgere med en varigt anlagt  kolo-, Ileo-, og urostomi. Samarbejdsaftalen er godkendt af region midt og samtlige 19 kommuner.  

Det er hjælpemiddelbekendtgørelsen, der afgrænser, hvilke stomiprodukter der kan ydes støtte til efter serviceloven, som et hjælpemiddel. Det er formålet med anvendelse af stomiproduktet der er afgørende.

Der kan ikke ydes støtte til stomiprodukter til alle stomiformer efter serviceloven. F.eks. kan der ikke ydes støtte til stomiprodukter til en appendikostomi, da formålet med anlæggelse af en sådan er at etablere en skyllebehandling af tyktarmen i forbindelse med fx kronisk forstoppelse.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Stomiprodukter har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når der er et lægefagligt behov for at anlægge en stomi, som et midlertidigt eller varigt indgreb under indlæggelse og der i den forbindelse er behov for stomiprodukter.
 • Når der et lægefagligt behov for at anlægge en stomi, som et midlertidigt kirurgisk indgreb og der i forbindelse med udskrivelse er behov for stomiprodukter.
 • Når der er et lægefagligt behov for at anlægge en stomi, som et varigt kirurgisk indgreb og der i forbindelse med udskrivelse er behov for stomiprodukter:
  • Stomiprodukter til afprøvning fra udskrivelse og frem til den 1. ambulante kontrol på stomiambulatoriet
  • Stomiprodukter til afprøvning fra 1. ambulante kontrol og indtil der ikke sker ændringer i stomiprodukterne i forbindelse med én eller flere ambulante kontroller

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Stomiprodukter har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

 • Når stomiprodukter i væsentlig grad afhjælper følgerne af en varigt anlagt kolo-, Ileo-, og urostomi ved at opsamle urin og afføring i en pose i forbindelse med tømning af tarm eller nyrer.
 • Når stomiprodukter letter den daglige tilværelse for borgere med en varigt anlagt stomi.