Sensorbaseret glukosemålesystem uden alarm

Beskrivelse af produktet

Et sensorbaseret glukosemålesystem uden alarm måler glukoseværdier i vævet ved hjælp af en lille sensor. Glukosesensoren føres ind under huden. Den måler glukoseværdien i vævsvæsken og udskiftes efter leverandørernes anbefalinger. En scanner kan aflæse blodsukkeret ved at føre den hen over sensoren.

Sammenhæng som produktet indgår i

Et sensorbaseret glukosemålesystem anvendes til måling af glukoseværdier og regulere insulinbehandlingen.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Eventuelle fingerprikker og teststrimler i forbindelse med kontrolmålinger er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

 

Det primære formål med anvendelsen

Sensorbaseret glukosemålesystem uden alarm har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af det sensorbaserede glukosemålesystem uden alarm er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har det sensorbaserede glukosemålesystem uden alarm flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Bemærkninger og særlige aftaler

Der kan ikke ydes støtte til glukosemålesystemer med sensor som et hjælpemiddel med den begrundelse alene, at borger synes, det er mere hensigtsmæssigt og nemmere at bruge eller, at det skaber mere tryghed for borger.

Det samme gælder, hvis borger ikke bryder sig om at skulle stikke sig offentligt eller, at borger har skiftende arbejdssteder.

Udleveres produktet af kommunen som et hjælpemiddel, modtager borger et tilskud svarende til 50% af glukosemålesystemet med sensor til køb af blodsukkermåleapparatet.

Udleveres produktet af hospitalet som et behandlingsredskab, er der ingen egenbetaling til glukosemålesystemet for borger.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Sensorbaseret glukosemålesystem uden alarm har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når apparaturet er ordineret som led i en behandling, og det sker under ansvar fra lægen.
 • Når lægen fører kontrol med anvendelse af apparatet
 • Når der er tale om voksne ikke velregulerede type 1 diabetikere med en HbA1c over 70 mmol/mol.
 • Når borger har manglende sygdomserkendelse.
 • Når borger har manglende evne til at anvende traditionelle blodsukkermålesystemer.
 • Når borger har behov for instruktion og assistance fra sundhedsfagligt personale.
 • Når der er behov for at forbedre kontrollen af borgers diabetes.

 

Børn:

 • Når der er tale om børn og unge under 18 år, der ikke er velregulerede.
 • Når der er tale om børn og unge under 18 år, der ikke får målt deres blodsukker tilstrækkeligt mange gange.
 • Når der er tale om børn og unge under 18 år, der ikke følger de lægelige anvisninger.
 • Når der er tale om børn og unge under 18 år, der har bivirkninger af fingerprik.
 • Når der er tale om børn og unge under 18 år, der har behov for instruktion og assistance og går til løbende kontrol.
 • Når den unge fylder 18 år, udleveres glukosemålesystemet fortsat som et behandlingsredskab.

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Sensorbaseret glukosemålesystem uden alarm har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

 • Når der er tale om voksne velregulerede diabetikere.
 • Når produktet kan anvendes uden instruktion og assistance fra sundhedsfagligt personale.
 • Når produktet giver en yderligere afhjælpning af følgerne af en diabetes end de almindelige injektions- og testmaterialer.
 • Når der er uheldige følger ved anvendelse af de almindelige produkter (nedsat følelse i fingerspidserne, særligt behov for mange blodsukkermålinger i relation til f.eks. et højt aktivitetsniveau, meget svingende blodsukker, særligt erhverv m.m.