Permanente dræn

 

Beskrivelse af produktet

Et permanent dræn er en lille slange, som lægges ind i lungehulen eller bughulen via et lille snit i huden. Snittet syes sammen, og drænet bliver syet fast i huden.  Med drænet udtømmes væske.

Sammenhæng som produktet indgår i

Et permanent dræn anlægges hos borgere med hyppig væskeophobning i bughulen eller lungehulen.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Vacuumdræn flaske,, skiftesæt, mellemstykker, poser, forbindinger, plastre, handsker mm. er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med anvendelsen af permanente dræn er at behandle hyppig væskeophobning i bughulen eller lungehulen. Det er et behandlende sigte, og permanente dræn er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Permanente dræn har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for at lægge et permanent drøn under indlæggelse. 
  • Når der et lægefagligt behov for at anvende et permanent dræn efter udskrivelse for at undgå flere gange at skulle på hospitalet for at få tømt væske ud.

  • Når der et lægefagligt behov for at anvende et permanent dræn med henblik på at nedbringe symptomer og ubehag ved for meget væske i lunge- eller bughule.