Nefrostomikateter

Beskrivelse af produktet

Et nefrostomikateter er et tyndt kateter, der er anlagt gennem huden direkte ind i nyrebækkenet. Kateteret skaber passage i urinlederen mellem nyre og blære. Nefrostomikateteret er koblet til en urinpose. Mellem nefrostomikateteret og kateterposen er der en connector med en 3 - vejshane på. 

Med et nefrostomikateter kan urinen løbe frit fra nyren.

Sammenhæng som produktet indgår i

Et nefrostomikateter anlægges i forbindelse med obstruktion (Stop) i urinlederen, så urinen kan løbe frit fra nyren. F.eks ved nyresten eller cancer. Et nefrostomikateter anlægges både midlertidigt og ved mere permanente behov. 

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Kateter, mellemstykker (connector), kateterposer (nat og dag), krølle (grisehale), plastklemme, 3-vejshane, hudvenlig plaster (fikseringsmateriale), gaze (forbinding), sprøjter med sterilt NaC og sterile handsker er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med anvendelsen af et nefrostomikateter er at behandle en tilstoppet urinleder. Det er et behandlende sigte, og nefrostomikateteret er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Et nefrostomikateter har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for at anlægge et nefrostomikateter under indlæggelse, som led i behandlingen.
  • Når der er et lægefagligt behov for at borger udskrives med et nefrostomikateter som led i eller fortsættelse af den iværksatte behandling.
  • Når lægen fører jævnlig kontrol med der fortsat er behov for kateteret.

  • Når lægen vurderet, at nefrostomikateret er anlagt til permanent brug.

  • Når borger går løbende kontrol på hospitalet for at få skiftet kateteret.