Ståstøttestativ

Beskrivelse af produktet

Et ståstøttestativ er et indstilleligt bord med støttefunktioner til opretholdelse af den stående stilling. Et Ståstøttestativ består af et stabilt stativ med et højde- og dybde indstilleligt bord, knæstøtter, hælstøtter og rygstøtter. Ståstøtteborde findes både med og uden hjul, og med og uden elektrisk løfte funktion.

Sammenhæng som produktet indgår i

Et ståstøttestativ anvendes i forbindelse med en manglende evne til selvstændigt at opretholde en stående stilling. F.eks. ved delvis lammelse, ved betydelig nedsat funktionsniveau, ved permanent kørestolsbrug m.m.

Det primære formål med anvendelsen

Et ståstøttestativ har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af ståstøttestativet er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har ståstøttestativet flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Et ståstativ har et behandlende formål, og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når den anvendes til at behandle/forebygge kontrakturer og fejlstillinger.
 • Når den anvendes til at behandle/forebygge tryksår.
 • Når den anvendes til at skabe vægtbæring på knogler og led og sikre naturlig knokleudvikling.
 • Når den anvendes til at udvikle motorisk kapacitet (Stående funktion).

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Et ståstøttestativ har et afhjælpende formål, og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

 • Når den i væsentlig grad afhjælper en varig nedsat stå- og gåfunktion.
 • Når den i væsentlig grad øger aktivitetsniveauet.
 • Når der er aktiviteter og gøremål, som kun kan udføres stående i et ståstøttestativ, og som ikke kan udføres i siddende i en kørestol.

Trænende formål

Produktet anvendes som led i et træningsforløb med henblik på at opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne eller med henblik på at forhindre yderligere funktionstab eller at vedligeholde den hidtidige funktionsevne.

Træningsforløb tildeles efter henholdsvis Sundhedsloven og Serviceloven afhængig af hvilken type træning, der er behov for.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos henholdsvis hospitalet og kommunen - se fordelingen under begrundelse og uddybning.

Ordineres i
hospitalsregi
Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Et ståstøttestativ har et trænende formål, og betragtes som et træningsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når den anvendes under et genoptræningsforløb med henblik på at opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne.
 • Når den anvendes under et vedligeholdende træningsforløb med henblik på at forhindre funktionstab eller at fastholde den hidtidige funktionsevne.

 

Produktet udleveres af hospitalet i følgende situationer:

 • Ved genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning under indlæggelse jf. Sundhedsloven§140
 • Ved specialiseret, ambulant genoptræning  af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven § 140

 

Produktet udleveres af kommunen i følgende situationer:

 • Ved almindelig, ambulant genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven §140
 • Ved rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade jf. Sundhedsloven §140
 • Ved vederlagsfri fysioterapi til børn og voksne omfattet af diagnoselisten leveret i kommunal regi jf. Sundhedsloven § 140a
 • Ved genoptræning af voksne med fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom jf. Serviceloven § 86 stk. 1
 • Ved vedligeholdende træning for voksne med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 86 stk. 2
 • Ved vedligeholdende træning til børn med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 44