Lymfepresmaskine (vaskulær kompressor)

Beskrivelse af produktet

En lymfepresmaskine er en kompressionspumpe, der via luftslanger forbindes til en manchet/støvle. Den skaber et mekanisk tryk på muskler og veneklapper, fjerner overskydende væske og hjælper blodet med at blive transporteret tilbage til hjertet. 

Sammenhæng som produktet indgår i

En lymfepresmaskine anvendes i forbindelse med ødemer på grund af midlertidige eller varige dysfunktioner i lymfesystemet.​

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Luftslanger og manchet er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Lymfepresmaskinen har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af lymfepresmaskinen er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har lymfepresmaskinen flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Lymfepresmaskinen har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når der er et lægefagligt behov for den under indlæggelse.
 • Når der er et lægefagligt behov for den i hjemmet efter udskrivelse som led i eller fortsættelse af en iværksat behandling på hospitalet f.eks. ved sårheling, DVT, traumer, kirurgi, længerevarende sengeleje, strålebehandling, brystoperationer og andre behandlingsrelaterede ødemer.
 • Når ødemet ikke er stationært/kronisk.
 • Når hospitalet fører kontrol med ødemet/behandlingen.

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Lymfepresmaskinen har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

 • Når anvendelse af almindelige kompressionsstrømper ikke er tilstrækkelig.
 • Når lymfepresmaskinen i væsentlig grad yderligere kan afhjælpe følgerne af nedenstående svære, varige kredsløbslidelser:
  • Svære grader af åreknuder (varicer), som ikke svinder efter adækvat behandling.
  • Varige følger efter blodpropper i armen.
  • Varige hævelser på grund af følger efter (afsluttet) strålebehandling.
  • Kroniske ødem (væske) i armen og hånden på grund af en varig utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar.
 • Når ødemet er stationært, kronisk og alle behandlingsmuligheder er udtømte.
 • Når der er daglige gøremål, som borger kun kan udføre med lymfepresmaskinen.