Knogleforankret protese (osseointegrationsproteser)

 

Beskrivelse af produktet

En knogleforankret protese er en protese, som er fastgjort direkte på en knogle.

Metoden kaldes osseintegration (OI) og ved at indoperere en titaniumskrue i knoglen, som  kommer ud igennem huden, kan man fastgøre protesen direkte til knoglen i stedet for at protesen sidder fast ved hjælp af et hylster. Metoden indebærer 2 operationer med 6 måneders mellemrum, som udføres på Århus Universitetshospital.

Metoden kan anvendes både til arm, finger og benamputerede.

Sammenhæng som produktet indgår i

En knogleforankret protese anvendes til borgere, som oplever betydelige problemer med anvendelse af en almindelig protese med hylster.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Knæ og fødder til en knogleforankret protese, som er nødvendig for at borger får fuldt udbytte af behandlingen, og ikke stilles ringere end hvis borger havde en almindelig protese med hylster, er eksempler på udstyr og tilbehør, som kan være en integreret del af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Overgangsprotese, som borger kan anvende i behandlingsperioden, udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet. 

Det primære formål med anvendelsen

Anvendelsen af en knogleforankret protese (OI-protese) er betinget af, at anden proteseanvendelse ikke er mulig. Borgere der tilbydes en OI-protese har betydelige vanskeligheder ved anvendelse af almindelige hylsterproteser.

Den indopererede del af protesen (skruen) og den ydre del af protesen (legemsdelen) er ét produkt. Legemsdelen er en udskiftelig del, men er at betragte som en integreret del af den indopererede del, da delene skal passe sammen. 

Træningsprotesen som borger skal anvende inden OI-protesen kan tages i brug, er ligeledes at betragte som en integreret del af behandlingen.

På baggrund af ovenstående er der truffet afgørelse om at anvendelsen af en knogleforankret protese kategoriseres som behandling og hospitalet er dermed ansvarlig for udlevering af alle protesedele som behandlingsredskab til varigt brug.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Bemærkninger og særlige aftaler

Da operationen kun kan udføres på Aarhus Universitetshospital bemærkes det, at det, jf. Sundhedslovens §79, er Regionsrådet i borgerens bopælsregion, der afholder udgiften til borgerens sygehusbehandling ved sit sygehusvæsen og ved andre regioners sygehuse.

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

En knogleforankret protese har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for at indoperere en protese som led i behandlingen.