Katetre

Beskrivelse af produktet

Et kateter er et lille bøjeligt rør, der føres ind i blæren gennem urinrøret. Et kateter kan være til engangsbrug,  eller det kan være anlagt permanent.

Permanente katetre fastholdes i blæren ved hjælp af en lille ballon fyldt med vand. Der findes mange forskellige typer katetre. Katetre med og uden overfladebehandling, i forskellig længde og diameter og materiale.

Sammenhæng som produktet indgår i

Et kateter anvendes til personer, der ikke kan komme af med urinen eller holde på urinen på normal vis.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Urinposer, urinposeholder, katerisationsæt og kateterventil er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Et kateter har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af kateteret er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling. 

I nogle tilfælde har kateteret flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Et kateter har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for at anvende katetre under indlæggelse.
  • Når der et lægefagligt behov for at anvende katetre i en midlertidig periode efter udskrivelse, som led i behandlingen.

  • Når der er foretaget en operation for en forsnævring i urinrøret, og et kateter efterfølgende er nødvendig for at sikre, at forsnævringen ikke gendannes.

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Et kateter har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

  • Når katetre i væsentlig grad afhjælper følgerne af en varigt nedsat evne til at komme af med urinen.
  • Når katetre i væsentlig grad afhjælper følgerne af en varigt nedsat evne til at holde på urinen.
  • Når katetre letter den daglige tilværelse for borgere med en varigt nedsat kontinensproblematik.