Infusionspumpe

 

Beskrivelse af produktet

En infusionpumpe er en maskine, der intravenøst kan indgive en bestemt dosis medicin eller ernæring over et bestemt tidsrum. 

Består af pumpe, sprøjte og infusionssæt. Findes i forskellige størrelser og designs.

Sammenhæng som produktet indgår i

Anvendes, hvor der er behov en præcis dosering af en intravenøs behandling over et bestemt tidsrum - f.eks. ved smertebehandling.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Sprøjter, infusionssæt og kanyleboks er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med anvendelsen af en infusionspumpe er at sikre en præcis dosering af en intravenøs behandling over et bestemt tidsrum. Det er et behandlende sigte, og infusionspumpen er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

En infusionspumpe har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for den under indlæggelse.
  • Når der er et lægefagligt behov for den efter udskrivelse som led i eller fortsættelse af iværksat behandling på hospitalet – ofte med ambulant  kontrol i hospitalsregi.