Forstøverapparat

Beskrivelse af produktet

Et forstøverapparat kan forstøve flydende medicin. Den omdanner den flydende medicin til mikroskopiske små partikler, som kan nå direkte ned i lungerne og helt ned til alveolerne, hvor medicinen har den bedste virkning. Der findes mange forskellige modeller.

Sammenhæng som produktet indgår i

Et forstøverapparat anvendes ved manglende evne til at indtage eller optage medicinen.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Maske, mundstykke, gummislange, filter, opbeveraingstaske er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med forstøverapparatet er at sikre, at borgeren kan indtage eller optage medicinen. Det er et behandlende sigte, og forstøverapparatet er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Forstøverapparatet har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for at sikre indtagelse og optagelse af medicin under indlæggelse.
  • Når der er et lægefagligt behov for at sikre indtagelse og optagelse af medicin ordineret som led i eller fortsættelse af iværksat behandling på hospitalet - fx ved astma.