Badebænk

Beskrivelse af produktet

En badebænk er en stabil bænk med ben. Badebænken kan ofte indstilles i højden og nogle har håndtag i begge sider. Den findes i forskellige bredder.

Sammenhæng som produktet indgår i

En badebænk anvendes i forbindelse med en nedsat evne til at stå op under den personlige pleje. 

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Ryglæn er udstyr og tilbehør. Produktet anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Badebænke har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af badebænken er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har badebænken flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Badebænke har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når anvendelsen af badebænken er nødvendig for at kunne overholde et behandlingsregime. 

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Badebænke har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

 • Når den anvendes til at afhjælpe følgerne af en fysisk nedsat evne til at gå i bad. 
 • Når borger selvstændig kan tage et bad.

Trænende formål

Produktet anvendes som led i et træningsforløb med henblik på at opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne eller med henblik på at forhindre yderligere funktionstab eller at vedligeholde den hidtidige funktionsevne.

Træningsforløb tildeles efter henholdsvis Sundhedsloven og Serviceloven afhængig af hvilken type træning, der er behov for.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos henholdsvis hospitalet og kommunen - se fordelingen under begrundelse og uddybning.

Ordineres i
hospitalsregi
Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

En badebænk har et trænende formål, og betragtes som et træningsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når den anvendes under et genoptræningsforløb med henblik på at opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne.
 • Når den anvendes under et vedligeholdende træningsforløb med henblik på at forhindre funktionstab eller at fastholde den hidtidige funktionsevne.

Produktet udleveres af hospitalet i følgende situationer:

 • Ved genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning under indlæggelse jf. Sundhedsloven§140
 • Ved specialiseret, ambulant genoptræning  af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven § 140

Produktet udleveres af kommunen i følgende situationer:

 • Ved almindelig, ambulant genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven §140
 • Ved rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade jf. Sundhedsloven §140
 • Ved vederlagsfri fysioterapi til børn og voksne omfattet af diagnoselisten leveret i kommunal regi jf. Sundhedsloven § 140a
 • Ved genoptræning af voksne med fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom jf. Serviceloven § 86 stk. 1
 • Ved vedligeholdende træning for voksne med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 86 stk. 2
 • Ved vedligeholdende træning til børn med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 44