Værdier for samarbejdet

Arbejdsgruppen til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og behandlingsredskaber har udarbejdet en række værdier, som afklaringskataloget bygger på. Værdierne har til formål at understøtte det gode samarbejde kommuner og hospitaler imellem.

Værdierne er et tillæg til de principper for det tværsektorielle samarbejde, der er beskrevet i Samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og udskrivelse. Se principperne her.

 

Princippet om det sammenhængende patientforløb:

Afklaringskataloget bygger på et princip om sammenhængende patientforløb. Det betyder, at der skal være så gnidningsfrie ”overleveringsforretninger” som muligt. 

For at sikre en god overlevering fra hospital til kommune gøres følgende: 

  • Hospitalet sender realistiske oplysninger til kommunen om udskrivelsestidspunktet via plejeforløbsplanen, så hurtigt som muligt. Her er der fokus på et mantra om hurtige men realistiske oplysninger. Ved realistiske oplysninger menes så sikre oplysninger, som muligt, som ikke forventes ændret. Hospitalet sender således en plejeforløbsplan hurtigst muligt til kommunen, når der foreligger en realistisk plan/ forventning om borgerens funktionsniveau, plejebehov og behov for hjælpemidler ved udskrivelse.
  • Hospitalet har øje for, at kommunen får den fornødne tid til at forberede, at borgeren kan komme hjem i eget hjem eller til andet kommunalt tilbud. Behovet for længere forberedelse er specielt i forløb, hvor der er behov for fx bestilling af individuelt tilpassede hjælpemidler, opsætning af APV-redskaber, ændringer i og klargøring af hjemmet. Tilsvarende har kommunen øje for, at hospitalet skal have plads til den næste patient.

Det skal bemærkes, at en patient ikke må sendes hjem fra hospitalet før end det er sikret, at de hjælpemidler / behandlingsredskaber, der er nødvendige for, at patienten kan være i eget hjem, er til rådighed for patienten ved hjemkosten/umiddelbart efter hjemkomsten.

Hvis kommunen ikke kan levere hjælpemidlerne, udlåner hospitalet hjælpemidlerne, selvom det er et kommunalt ansvar at udlåne dem. Patientens udskrivelse må således ikke blive forsinket, hvis kommunen ikke kan levere hjælpemidlerne.

 

Gensidig respekt:

Der skal være gensidig respekt om den anden sektors faglige vurdering af borgerens behov for hjælpemidler/ behandlingsredskaber.

 

Hensyn til serviceniveau:

Det er vigtigt ikke at love borgere udlån af hjælpemidler/behandlingsredskaber på vegne af en anden sektor, idet der tages hensyn til regionens og den enkelte kommunes serviceniveau.

 

Initiativpligten:

I tilfælde, hvor der opstår tvivl om, hvorvidt det er regionen eller kommunen, der er ansvarlig for betaling og levering af et nødvendigt behandlingsredskab eller hjælpemiddel, som begge parter er enige om, er nødvendigt for borgeren, er det vigtigt, at tvivlen ikke kommer borgeren til skade. Den myndighed, der har tættest kontakt med borgeren, skal i givet fald umiddelbart levere det nødvendige behandlingsredskab eller hjælpemiddel til borgeren, hvorefter betalingsspørgsmålet må afklares mellem de involverede myndigheder.

Tættest kontakt med borgeren defineres af "Arbejdsgruppe til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og behandlingsredskaber" som den instans, der anbefaler behandlingsredskabet/hjælpemidlet til borgeren.

Hospitalet har den tætteste kontakt til borgeren, når:

  • Initiativet for, at borgeren har brug for produktet, kommer fra hospitalet eller borger i forbindelse med en behandling (indlæggelse, ambulant besøg, kontrol eller en telefonisk konsultation).

Kommunen har den tætteste kontakt til borgeren, når:

  • Initiativet for, at der er behov for produktet, kommer fra kommunen eller borgeren i forbindelse med en henvendelse til kommunen.