Trachealkanyle

Beskrivelse af produktet

En trachealkanyle er en kanyle, som er sat ind fra forsiden af halsen, og som skaber en kunstig og fri luftvej. Den består af en yder- og en inderkanyle. Yderkanylen skal udskiftes ca. en gang om måneden i hospitalsregi. Inderkanylen kan tages ud og skal rengøres dagligt. Trachealkanyler findes i sølv, plastik og silikone.

Sammenhæng som produktet indgår i

En trachealkanyle anvendes ved behov for at sikre frie luftveje.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Fastgøringsbånd, halsbånd eller sølvkæder, særlige halskraver, svensk næse, connector, taleventil, sug, sugekatetre, stomaservietter, gaze, rengøringsvatpinde, piberensere, beskyttelsescreme mm. er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med en trachealkanyle er at sikre frie luftveje. Det er et behandlende sigte, og trachealkanylen er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

En trachealkanyle har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for at foretage en tracheostomi og indsætte en trachealkanyle under indlæggelse.