Sundhedsaftalen 

Samarbejdet om udlån af behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber er en del af Sundhedsaftalesamarbejdet. Se Sundhedsaftalen her.

Samarbejdsaftalen om den gode indlæggelse og udskrivelse bygger på en række principper for samarbejdet. Principperne er gældende for samarbejdet om udlån af behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber.

 

Inddragelse af borgeren og de pårørende:

Vi inddrager borgeren og dennes pårørende i størst muligt omfang i indlæggelses- og udskrivelsesforløbet, så borgeren oplever at blive inddraget og at have mulighed for at tage aktiv del i eget forløb.

 

Et fælles ansvar at sikre det gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb for borgeren:

En vigtig forudsætning for at sikre gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb er, at vi ser borgerforløbet som en fælles opgave, som vi alle bidrager til. For at få gode sammenhængende indlæggelses- og udskrivelsesforløb er det derfor ikke tilstrækkeligt, at vi i hver sektor kun gør det, vi hver især skal, men at vi afstemmer vores indsatser med hinanden. Vi er derfor enige om, at det er nødvendigt, at vi ser forløbet for den enkelte borger i en helhed. 

 

Den gode udskrivelse starter ved indlæggelsen:

Vi er enige om, at gode udskrivelsesforløb i høj grad bygger på gode velkoordinerede indlæggelsesforløb. 

 

Videndeling og realistiske oplysninger:

Videndeling er ligeledes en vigtig forudsætning for at lykkes med gode sammenhængende borgerforløb. 

 

Relationsdannelse, gensidig tillid og dialog:

Et velfungerende samarbejde på tværs af sektorer bygger på tillid og dialog og er essentielt for at understøtte det sammenhængende borgerforløb og sikre den gode overgang mellem hospital og kommune og almen praksis. 

 

Fælles forberedelsestid:

Vi er enige om, at gode indlæggelses- og udskrivelsesforløb til gavn for borgerne forudsætter forberedelse. Derfor er vi enige om at have respekt og øje for, at vi i kommunen og på hospitalet både sammen og hver især har behov for at kunne forberede indlæggelses- og udskrivelsesforløb, så de bliver gode for borgerne. 

 

Som et supplement hertil har Arbejdsgruppen til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og behandlingsredskaber udarbejdet en række værdier, som afklaringskataloget bygger på. Værdierne har til formål at understøtte det gode samarbejde kommuner og hospitaler imellem. Se værdierne her.