Sugeapparatur

 

Beskrivelse af produktet

Et apparat, som kan suge de øvre luftveje fri for slim og sekret. Sekretet fjernes ved direkte sugning i munden og øvre del af svælget eller via næsen.

Sammenhæng som produktet indgår i

Et sugeapparat anvendes ved manglende evne til at hoste slim/sekret væk fra luftvejene.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Slanger, opsamlingsbeholder, suge katetre, engangshandsker, affaldsposer mm. er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med anvendelsen af sugeapparatur er at behandle manglende evne til at hoste slim/sekret væk fra luftvejene. Det er et behandlende sigte, og sugeapparatur er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Sugeapparatur har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for at sikre frie luftveje under indlæggelse.
  • Når der er et lægefagligt behov for at sikre frie luftveje efter udskrivelse som led i eller fortsættelse af iværksat behandling på hospitalet.