Skinner, bandager, korsetter og bælter (ortoser)

 

Beskrivelse af produktet

Ortoser hører under betegnelsen "Ortopædisk udstyr".

En ortose kan være præfabrikeret eller individuelt fremstillet. Der findes ortoser i mange forskellige bløde eller hårde materialer og til anvendelse  på forskellige kropsdele.

Eksempler på skinner, bandager, korsetter og bælter (ortoser):

 • Fod ortoser (FO), Ankel-Fod-ortoser (AFO), Knæ-ankel-fod-ortoser (KAFO), Hofte-knæ-ankel-fod-ortoser (HKAFO), Trunkus-Hofte-knæ-ankel-fod-ortoser (THKAFO)
 • Fingerortoser, håndledsortoser / håndledsskinne, skulder ortoser, skuler-almue ortose, skulder-albue-håndleds ortose, hals ortoser,
 • Brokbælter, mavebælter, brokbind til lyskebrok, bækkenortoser, lænderyg ortoser, thorakale ortoser, thorakale-lumbo-sakrale ortoser, albueortoser, skulderortoser, skulder og albueortoser, fingerortoser, tommelortoser
 • 3-punkts korset, BOB korset, Böhler/Algöver ortose, Calve-perthes bandage i kulfiber, frakturortoser, keystonekorset, skapula alata ortose, scoliosekorsetter
 • Dropfodsskinne

Sammenhæng som produktet indgår i

Ortoser anvendes til at støtte, korrigere og/eller aflaste kropsdele.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Skinnesko (ortosesko), velcro bånd, understøttende beklædning og reserve ortose af hygiejniske årsager er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Ortoser har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af ortoser er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har ortoser flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Principafgørelse C-30-02 om en oppustelig tommelortose 

Principafgørelse O-151-97 om helbensortoser

 

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Ortoser har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når der er et lægefagligt behov for at anvende ortosen under indlæggelse som led i behandlingen.
 • Når der er et lægefagligt behov for at anvende ortosen efter udskrivelse som led i eller fortsættelse af den iværksatte behandling på hospitalet for enten at tilvejebringe yderligere forbedring eller hindre forringelse af resultatet (eksempelvis fejlstillinger og kontrakturer). Borger går til kontrol på hospitalet og tilstanden, som ortosen er rettet imod er ikke stationær.
 • Når der er et lægefagligt behov for at anvende ortosen  med henblik på at overholde et behandlingsregime.
 • Når anvendelse af en ortose er et bedre alternativ til en operativ behandling.

 

 

 

 

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Ortoser har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

 • Når ortosen i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne.
 • Når ortosen i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet.
 • Når der er daglige gøremål, som borger alene kan udføre med en bestemt type ortose.
 • Når ortosen anvendes til aktiviteter (aktivitetsortoser).
 • Når alle behandlingsmuligheder er udtømte.

 

Trænende formål

Produktet anvendes som led i et træningsforløb med henblik på at opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne eller med henblik på at forhindre yderligere funktionstab eller at vedligeholde den hidtidige funktionsevne.

Træningsforløb tildeles efter henholdsvis Sundhedsloven og Serviceloven afhængig af hvilken type træning, der er behov for.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos henholdsvis hospitalet og kommunen - se fordelingen under begrundelse og uddybning.

Ordineres i
hospitalsregi
Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Ortoser har et trænende formål og betragtes som et træningsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når ortosen er en forudsætning for at borger kan udføre en specifik øvelse igangsat af en terapaut i et tidsbegrænset træningsforløb.
 • Når ortosen alene anvendes under træning, som et redskab til at opnå et bedre træningsresultat.
 • Når ortosen også skal anvendes udenfor træningslokalet, vil der typisk være tale om en behandlende ortoser, som skal udleveres af hospitalet.
 • Udleveres af den instans der er ansvarlig for genoptræningen - se nedenfor

 

Produktet udleveres af hospitalet i følgende situationer:

 • Ved genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning under indlæggelse jf. Sundhedsloven§140
 • Ved specialiseret, ambulant genoptræning  af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven § 140

 

Produktet udleveres af kommunen i følgende situationer:

 • Ved almindelig, ambulant genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven §140
 • Ved rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade jf. Sundhedsloven §140
 • Ved vederlagsfri fysioterapi til børn og voksne omfattet af diagnoselisten leveret i kommunal regi jf. Sundhedsloven § 140a
 • Ved genoptræning af voksne med fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom jf. Serviceloven § 86 stk. 1
 • Ved vedligeholdende træning for voksne med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 86 stk. 2
 • Ved vedligeholdende træning til børn med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 44