Sensoriske Dynamiske Ortoser (SDO ortoser)

Beskrivelse af produktet

En sensomotorisk ortose hører under betegnelsen "Ortopædisk udstyr".

En sensomotorisk ortose er en tætsiddende beklædningsdel, der konstant stimulerer den proprioceptive og taktile sans. En sensomotorisk ortose er udviklet i lycramateriale, som giver de stimulerende egenskaber.

Nogle er fremstillet i ét lag lycra, og andre er fremstillet i flere lag lycra. Ortosen kan både være præfabrikeret eller special fremstillet efter individuelle mål. Det er afgørende, at ortesen sidder kropsnær.

Der findes andre lignende produkter såsom Dynamic Movement Orthoses (DMO ortoser). Ortoserne findes som heldragter med korte og lange ærmer, overdele, underdele, ærmer, strømper m.m.

Sammenhæng som produktet indgår i

En sensomotorisk ortose anvendes i forskellige sammenhænge afhængig af behovet. Ortosen kan anvendes til behandling og reducering af forhøjet musketonus, til motorisk uro ved sanseintegrationsforstyrrelser, ved led instabilitet og sensorisk tab.

Typisk til borgere med cerebral parese, erhvervet hjerneskade, multipel sklerose, børn med sanseintegrationsforstyrrelser, vedvarende lav muskeltonus, Ehlers Danlos Syndrom, hypermobilitet.

Det primære formål med anvendelsen

Sensoriske Dynamiske Ortoser har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af Sensoriske Dynamiske Ortoser er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har Sensoriske Dynamiske Ortoser flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Sensoriske Dynamiske Ortoser har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

Børn (se yderligere under bemærkninger):

 • Når der er et lægefagligt behov for tidlig anvendelse af sensomotoriske ortoser til små børn for at behandle muskeltonusforstyrrelser, sanseintegrationsforstyrrelser eller ledforstyrrelser med henblik på at forberede barnet til en så naturlige udvikling som muligt. Barnet går til løbende kontrol på hospitalet, er ikke færdigudviklet og funktionsniveauet er ikke stationær.
 • Når der er et lægefagligt behov for at anvende sensomotoriske ortoser til lidt ældre børn med henblik på at opnå eller forbedre deres sensoriske, motoriske og biomekaniske funktioner. Barnet går til løbende kontrol på hospitalet, er ikke færdigudviklet og funktionsniveauet er ikke stationær.
 • Når der er et lægefagligt behov for at anvende sensomotoriske ortoser til at forhale operationer eller når lægen vurderer, at en sensomotorisk ortose er et bedre alternativ til en operation.
 • Når der er et lægefagligt behov for at anvende sensomotoriske ortoser som supplement til andre behandlinger.

 

Voksne:

 • Når der er et lægefagligt behov for at anvende sensomotoriske ortoser under indlæggelse som led i behandlingen.
 • Når der er et lægefagligt behov for at anvende sensomotoriske ortose efter udskrivelse som led i eller fortsættelse af den iværksatte behandling på hospitalet. Borger går til kontrol på hospitalet og tilstanden, som ortosen er rettet imod er ikke stationær.
 • Når anvendelse af en ensomotorisk ortose er et bedre alternativ til en operativ behandling.

 

 

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Sensoriske Dynamiske Ortoser har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

 • Når en sensomotorisk ortose i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne.
 • Når den tilstand, som den sensomotoriske ortose er rettet imod  er stationær og borger ikke går til kontrol på hospitalet.
 • Når en sensomotorisk ortose i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet.
 • Når der er daglige gøremål, som borger alene kan udføre med en sensomotorisk ortose.
 • Når den sensomotoriske ortose anvendes til aktiviteter (aktivitetsortoser) - der kan ikke ydes støtte til ortoser, som skal anvendes passivt - fx nat- og hvile ortoser.
 • Når alle behandlingsmuligheder er udtømte.
 • Der kan ikke ydes støtte til sensomotoriske ortoser, der forbedre funktionsniveauet.

Trænende formål

Produktet anvendes som led i et træningsforløb med henblik på at opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne eller med henblik på at forhindre yderligere funktionstab eller at vedligeholde den hidtidige funktionsevne.

Træningsforløb tildeles efter henholdsvis Sundhedsloven og Serviceloven afhængig af hvilken type træning, der er behov for.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos henholdsvis hospitalet og kommunen - se fordelingen under begrundelse og uddybning.

Ordineres i
hospitalsregi
Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Sensoriske Dynamiske Ortoser har et trænende formål og betragtes som et træningsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når den sensomotoriske ortose er en forudsætning for at borger kan udføre en specifik øvelse igangsat af en terapeut i et tidsbegrænset træningsforløb.
 • Når den sensomotoriske ortose alene anvendes under træning, som et redskab til at opnå et bedre træningsresultat.
 • Når den sensomotoriske ortose også skal anvendes udenfor træningslokalet, så vil der typisk være tale om en behandlende sensomotorisk ortose, som skal udleveres af hospitalet.
 • Udleveres af den instans der er ansvarlig for genoptræningen - se nedenfor

 

Produktet udleveres af hospitalet i følgende situationer:

 • Ved genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning under indlæggelse jf. Sundhedsloven§140
 • Ved specialiseret, ambulant genoptræning  af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven § 140

 

Produktet udleveres af kommunen i følgende situationer:

 • Ved almindelig, ambulant genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven §140
 • Ved rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade jf. Sundhedsloven §140
 • Ved vederlagsfri fysioterapi til børn og voksne omfattet af diagnoselisten leveret i kommunal regi jf. Sundhedsloven § 140a
 • Ved genoptræning af voksne med fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom jf. Serviceloven § 86 stk. 1
 • Ved vedligeholdende træning for voksne med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 86 stk. 2
 • Ved vedligeholdende træning til børn med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 44