Plejeseng

Beskrivelse af produktet

Senge, hvor én eller flere dele af liggefladen kan indstilles i højden eller vinklen. Indstillingen reguleres elektrisk via en fjernbetjening af borgeren eller en medarbejder. Sengen har en 2-4 delt liggeflade og er på 4 hjul, hvor 2 eller 4 hjul kan bremses. Plejesenge skal tilsluttes strøm.

Sammenhæng som produktet indgår i

En plejeseng anvendes i forbindelse med personlig pleje af borgere i den liggende stilling, og hvor plejen udføres af medarbejdere. Plejesengen kan også anvendes til at lette ind- og udstigningen af sengen. Enten for borgeren eller for medarbejderen, der hjælper borgeren.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Standard madras, sengehest, sengegavl, sengegalje og sengehestbetræk er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Plejesengen har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af plejesengen er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har plejesengen flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Bemærkninger og særlige aftaler

Plejesenge betragtes som et arbejdsredskab, når den betjenes af medarbejdere med det formål at reducere belastningen og undgå skader i forbindelse med personhåndtering. En plejeseng betragtes i disse tilfælde som et APV hjælpemiddel. Medarbejdernes arbejdsgiver er ansvarlig for at tilvejebringe APV hjælpemidler, der kan sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

Plejesenge er basisinventar på hospitalerne.

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Plejesengen har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er behov for plejesengen efter udskrivelse, da lægen vurderer, at den er nødvendig for at forhindre forringelse af det opnåede behandlingsresultat eller overholdelse af et regime (kun hvis borger er selvhjulpen).
  • Hvis borger modtager hjælp fra den kommunale hjemmepleje, er det besluttet, at plejesengen udlånes af den kommunale arbejdsgiver som et APV-hjælpemiddel og udleveres af kommunen Jf. samarbejdsaftalen 2.3.11

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Plejesengen har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

  • Når den anvendes til at afhjælpe følgerne af en varigt nedsat evne til at komme ud og ind af sengen.
  • Når borger selvstændig kan betjene plejesengen, og dermed selvstændigt kan komme ud og ind af sengen.