Personløftere

Beskrivelse af produktet

Personløftere er udstyr, der kan forflytte  borgere fra siddende, halvt siddende og liggende stillinger. Den personbærende enhed består af et løfteåg, hvorpå man monterer et sejl. En personløfter kan være mobil på hjul eller loft-/vægmonteret. Personløfter betegnes også lift.

Personløftere betjenes typisk af medarbejdere. Loftmonterede personløftere kan betjenes af borgeren selv.

Personløftere har monteret et genopladeligt batteri.

Sammenhæng som produktet indgår i

En personløfter anvendes til forflytning af borgere, der ikke selvstændigt kan forflytte sig.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Løftesejl er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med anvendelsen af personløftere er at hjælpe til forflytning af borgere, der ikke selvstændigt kan forflytte sig. Det er et afhjælpende sigte, og personløftere er derfor et hjælpemiddel.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Bemærkninger og særlige aftaler

Personløftere betragtes som et arbejdsredskab, når de betjenes af medarbejdere med det formål at reducere belastningen og undgå skader i forbindelse med personhåndtering. En personløfter betragtes i disse tilfælde som et APV hjælpemiddel. Medarbejdernes arbejdsgiver er ansvarlig for at tilvejebringe APV hjælpemidler, der kan sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø.

I få tilfælde ordinerer lægen anvendelse af en personløfter efter udskrivelse, da den er nødvendig for at forhindre forringelse af det opnåede behandlingsresultat.

Jf. samarbejdsaftalen 2.3.11 er det besluttet, at personløfteren udlånes af den kommunale arbejdsgiver som et APV-hjælpemiddel og, at hvis der skal anvendes et specielt sejl, så udleveres sejlet af hospitalet.

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Personløftere har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

  • Når personløfteren anvendes til at afhjælpe følgerne af en varigt nedsat evne til at forflytte sig.
  • Når borger selvstændig kan betjene en personløfter, og dermed selvstændigt kan udføre daglige gøremål.