Peakflowmeter

Beskrivelse af produktet

Et peakflowmeter er et håndholdt plastiksugerør, som man puster i. Peakflowmeteret måler hastigheden af den kraftigste luftstrøm, der kan pustes ud gennem bronkierne, og dermed graden af hindring i luftvejene. Peakflowmeteret indeholder talværdier, som indikerer den aktuelle lungefunktion.

Sammenhæng som produktet indgår i

Et peakflowmeter anvendes til at undersøge den aktuelle lungefunktion.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med et peakflowmeter er at undersøge den aktuelle lungefunktion. Det er et behandlende sigte, og peakflowmeteret er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Et peakflowmeter har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for at undersøge lungefunktionen.
  • Når der er et lægefagligt behov for at undersøge lungefunktionen i hjemmet med henblik på at vurdere, om der er behov for den forebyggende medicin ordineret som led i eller fortsættelse af iværksat behandling på hospitalet fx ved astma.