Manuel kørestol

Beskrivelse af produktet

En kørestol er en stol på hjul. Den drives frem ved hjælp af drivringe monteret på baghjulene eller skubbes frem af en ledsager ved hjælp af skubbehåndtagene. En kørestol består af en ramme med integreret sæde og ryg. 

Eksempler på kørestole: Transportkørestole, manuelle kørestole, fastramme kørestole og komfortkørestole.

Sammenhæng som produktet indgår i

En kørestol anvendes i forbindelse med en nedsat gangfunktion. F.eks. ved nedsat eller manglende kraft og stabilitet, ved behov for reducering af belastningen på hofter, knæ og fødder, ved hel- eller delvis lammelse, ved nedsat gangdistance m.m.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Armlæn, fodstøtter, pude, trykaflastende pude / siddepude, specialryg, sidestøtter, bremser, nakkestøtte, beskyttelsesskærme m.m. er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

En kørestol har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af kørestolen er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har kørestolen flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Bemærkninger og særlige aftaler

Når borger efterspørger en kørestol, og det primære formål med anvendelsen er at kunne deltage i udflugter, dagsture, ferie, familiebesøg m.m., opfylder borger ikke betingelserne for udlån/ordination jf. Sundhedsloven §74 og Serviceloven §112. I disse tilfælde skal borger selv afholde udgifterne til køb/leje af en kørestol.

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

En kørestol har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge

  • Når den ordineres i forbindelse med en forundersøgelse, og lægen vurderer, at den er nødvendig forud for en behandling (operation).
  • Når der opstår behov for den under indlæggelse.
  • Når der er behov for den efter udskrivelse, da lægen vurderer, at den er nødvendig i en periode for at overholde et behandlingsregime eller restriktioner efter udskrivelse.

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

En kørestol har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

  • Når den i væsentlig afhjælper en nedsat gangfunktion.
  • Når den i væsentlig grad letter udførelsen af daglige gøremål såsom egenomsorg, praktiske opgaver, aktiviteter og mobilitet.
  • Når den er nødvendig for at kunne færdes med eller uden ledsagelse i forskellige omgivelser.