Ganghjælpemidler

 

Beskrivelse af produktet

Ganghjælpemidler yder støtte under gang.

Der findes ganghjælpemidler med og uden hjul, som skal betjenes enten med én hånd eller begge hænder.

Eksempler på ganghjælpemidler: Almindelig stok, albuestok, tre- punkts stok, gangstativ, rollator, underarmsstøttet rollator, høj gangbord / gangvogn m.m.

Sammenhæng som produktet indgår i

Ganghjælpemidler anvendes i forbindelse  med en nedsat gangfunktion. F.eks. ved  nedsat kraft og stabilitet, ved behov for reducering af belastningen på hofter, knæ og fødder, ved faldtendens, ved behov for øget gangdistance m.m.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Bremser, sæde og kurv er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Et ganghjælpemiddel kan have ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelse af ganghjælpemidler er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har ganghjælpemidler flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Et ganghjælpemiddel har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når det ordineres i forbindelse med en forundersøgelse, og lægen vurderer, at ganghjælpemidlet er nødvendigt forud for en behandling (operation).
 • Når der opstår behov for det under indlæggelse.
 • Når der er behov for det efter udskrivelse, da lægen vurderer, at ganghjælpemidlet er nødvendigt i en periode for at overholde et behandlingsregime eller restriktioner.

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Et ganghjælpemiddel har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

 • Når det i væsentlig afhjælper en nedsat gangfunktion.
 • Når det i væsentlig grad letter udførelsen af daglige gøremål såsom egenomsorg, praktiske opgaver, aktiviteter og mobilitet.
 • Når det er nødvendigt for at kunne færdes i forskellige omgivelser.

Trænende formål

Produktet anvendes som led i et træningsforløb med henblik på at opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne eller med henblik på at forhindre yderligere funktionstab eller at vedligeholde den hidtidige funktionsevne.

Træningsforløb tildeles efter henholdsvis Sundhedsloven og Serviceloven afhængig af hvilken type træning, der er behov for.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos henholdsvis hospitalet og kommunen - se fordelingen under begrundelse og uddybning.

Ordineres i
hospitalsregi
Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Et ganghjælpemiddel har et trænende formål, og betragtes som et træningsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når det er nødvendigt at anvende under et tidsbegrænset træningsforløb  for at kunne udføre træningsøvelserne og forbedre resultatet af træningen.

Produktet udleveres af hospitalet i følgende situationer:

 • Ved genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning under indlæggelse jf. Sundhedsloven§140
 • Ved specialiseret, ambulant genoptræning  af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven § 140

 

Produktet udleveres af kommunen i følgende situationer:

 • Ved almindelig, ambulant genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven §140
 • Ved rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade jf. Sundhedsloven §140
 • Ved vederlagsfri fysioterapi til børn og voksne omfattet af diagnoselisten leveret i kommunal regi jf. Sundhedsloven § 140a
 • Ved genoptræning af voksne med fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom jf. Serviceloven § 86 stk. 1
 • Ved vedligeholdende træning for voksne med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 86 stk. 2
 • Ved vedligeholdende træning til børn med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 44