Uddybning og tolkning af afgrænsningscirkulæret

Afgrænsningscirkulære nr. 9097 af den 22. februar 2013 har til formål at definere, hvad behandlingsredskaber er, og at afgrænse behandlingsredskaber over for tilgrænsende kategorier af redskaber og hjælpemidler (jf. kapitel 4).

Afgrænsningscirkulæret skelner mellem fem kategorier af apparatur, redskaber og hjælpemidler:

  1. Behandlingsredskaber. Udgiften afholdes af hospitalerne efter Sundhedsloven. Behandlingsredskabet udleveres af hospitalerne

  2. Hjælpemidler og forbrugsgoder. Udgiften afholdes af kommunerne efter Lov om social service. Hjælpemidler og forbrugsgoder udleveres af kommunerne

  3. Plejehjælpemidler. Udgiften afholdes af kommunerne efter bekendtgørelse og retningslin- jer om hjemmesygepleje, Sundhedsloven. Plejehjælpemidler udleveres af kommunerne

  4. Hjælpemidler/redskaber i forbindelse med genoptræning. Udgiften afholdes af kommunerne efter Sundhedsloven. Redskaber/hjælpemidler til specialiseret ambulant genoptræ- ning udleveres af hospitalerne, mens redskaber/hjælpemidler til almindelig ambulant genoptræning udleveres af kommunerne*

  5. Hjælpemidler i øvrigt

*Finansiering

Da kommunerne allerede finansierer 100 % af den specialiserede ambulante genoptræning samt 70 % af genoptræning under indlæggelse, er finansiering af hjælpemidler/redskaber mellem de to instanser allerede udredt. Der er således ikke penge direkte mellem hospital og kommune. Jf. ”Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet”. 

Kategori 1: Behandlingsredskaber (Udgiften afholdes af hospitalerne)

Kategori 1.1

Hjælpemidler og apparatur, som indopereres som led i behandlingen på et hospital/ speciallægepraksis. 

Eksempler

Hjerteklapper

Kunstige arterier

Pacemakere

Trachealkanyler

Endoproteser 

Kategori 1.2

Hjælpemidler og apparatur, som ordineres som led i behandling på hospital/ speciallægepraksis, og hvor patientens anvendelse af behandlingsredskabet typisk er under kontrol af hospitalet eller speciallægepraksis indtil tilstanden er stationær.

Hjælpemidler i forbindelse med et lægeordineret regime/restriktioner. For disse regime/ restriktions-hjælpemidler gælder, at de er nødvendige for ikke at ødelægge resultatet af behandlingen. 

Eksempler

Regime/restriktions hjælpemidler

Lungebehandlingsudstyr

Orthoser

VAC behandling

Kateter til brug ved medicinering 

Kategori 1.3

Apparatur, som ordineres som led i behandlingen på hospital/ speciallægepraksis eller som fortsættelse af den iværksatte behandling, og som anskaffes til midlertidigt eller permanent brug i hjemmet. 

Eksempler

Nervestimulationsapparater
Iltapparater

Insulinpumpe

Respiratorer

Inhalationsapparater

Hjemmedialyse

Sug 

Kategori 1.4

Hjælpemidler og apparatur, som patienten efter hospitalets vurdering har behov for, imens patienten venter på hospitalsbehandling.

Gælder kun for patienter, som har været til forundersøgelse. 

Eksempler

Albuestokke

Toiletforhøjer

Kørestole 

Kategori 2: Hjælpemidler og forbrugsgoder (udgiften afholdes af kommunerne)

Kategori 2.1

Der kan ydes støtte til hjælpemidler til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. 

Eksempler

Kørestol

Elektrisk kørestol

Gribetang

Toiletforhøjer

Badebænk

Rollator 

Kategori 2.2

Der kan ydes hjælp til køb af forbrugsgoder til borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når forbrugsgodet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne og i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Der kan ikke ydes hjælp til køb af forbrugsgoder, som koster mindre end 500 kr. eller til forbrugsgoder som anses for at være sædvanligt indbo (findes i ethvert hjem, der måtte ønske det).

Eksempler

Elevationssengebund

Opvaskemaskine

Særligt indrettede hvilestole (katapult og sidestykke)

Lænestol (sædvanligt indbo)

Kontorstol (højdeindstillelig, armlæn, sæ- de- og rygvinkling)

Vinklet brødsav (under bagatelgrænse) Good grip skrællekniv (under bagatel- grænse)

Elektrisk køretøj 

Kategori 3: Plejehjælpemidler (Udgiften afholdes af kommunerne)

Kategori 3

Almindelige anvendte plejehjælpemidler, som er nødvendige for, at hjemmesygeplejen straks kan iværksætte den lægeordinerede sygepleje og eller behandling. Hvorvidt den enkelte kommune fortsætter udleveringen af de almindelige anvendte plejehjælpemidler afhænger af det valgte kommunale serviceniveau.

Typisk er der tale om sygeplejeartikler, som kan rekvireres på et kommunalt hjemmesygeplejedepot eller en sygeplejeklinik. Indhold på sygeplejedepot kan varigere fra kommune til kommune.

Eksempler

Plaster

Sårforbinding

Rensevæsker

Urinkolbe

Bækken 

Kategori 4: Behandlingsredskaber eller hjælpemidler i forbindelse med genoptræning

Kategori 4.1

Lægefagligt begrundet behov for træning af en borger under indlæggelse på et hospital er en integreret del af hospitalsbehandlingen. De redskaber/hjælpemidler, der måtte være brug for i den forbindelse, stilles til disposition af hospitalerne efter sundhedslovens bestemmelser 

Eksempler

Albuestokke

Skinne

Rollator

Kørestol 

Kategori 4.2

Lægefagligt begrundet behov for specialiseret, ambulant genoptræning af en borger efter udskrivning fra et hospital udføres af regionen, og finansieres af kommuner.

Den specialiserede, ambulante genoptræning foregår altid på hospitalet og de hjælpemidler/redskaber , som ordineres borgeren, som led i den specialisere- de, ambulante genoptræning, udlånes af hospitalet efter sundhedslovens bestemmelser (med genoptræningsplan) 

Eksempler

Albuestokke Skinne

Rollator

Kørestol ADL-hjælpemidler 

Kategori 4.3

Lægefagligt begrundet behov for almindelig, ambulant genoptræning af en borger efter udskrivning fra et hospital er en kommunal opgave. De hjælpemidler/redskaber, som ordineres borgeren, som led i genoptræningen, udlånes af kommunerne efter sundhedslovens bestemmelser (med genoptræningsplan) 

Eksempler

Albuestokke

Skinne

Rollator

Kørestol

ADL-hjælpemidler 

Kategori 5. Øvrige hjælpemidler

Efter overenskomsten vedrørende speciallægehjælp, indgået mellem regionerne og foreningen af speciallæger, kan speciallæger efter nærmere fastsatte retningslinjer ordinere hjælpemidler/redskaber på regionens regning.

Private hospitaler og hospice, som har indgået overenskomst med regionerne, skal udlåne behandlingsredskaber, genoptræningsredskaber og hjælpemidler svarende til de offentlige hospitalers forpligtelser. Der henvises til folder om behandling på privathospital for hvem der selv vælger at betale for hjælpemidler og står for genoptræningen – jf. bilag 8.2

Regionale skadesklinikker og skadestuer

Hospitalet har forpligtelse til at udlåne de mest nødvendige hjælpemidler/redskaber. Eksempelvis albuestokke, kørestole, badebænke, toiletforhøjer m.m.

Hjælpemidler/teknologier til effektive arbejdsgange

Hjælpemidler som anvendes med det formål at spare personaleressourcer, anskaffes af den instans, der skal tilrettelægge arbejdet. Eksempler: Telesundhed og intelligente senge. 

APV hjælpemidler

Hjælpemidler, som anvendes med det formål at skabe et sikkert og sundt arbejdsmiljø for det personale, som skal bistå andre i forbindelse med personlig pleje og forflytninger. Eksempelvis lifte og plejesenge.

APV hjælpemidler tilhører gruppen af hjælpemidler, som er udviklet til personhåndtering. De tages i anvendelse af personalet efter behov, og betjeningsmulighederne er udviklet med overvejende hensyn til dem, som skal betjene hjælpemidlet. Dermed falder APV hjælpemidler uden for den gruppe af hjælpemidler, som borgerne efterspørger for at blive mere selvhjulpne i hverdagen.
Ifølge arbejdsmiljølovgivningen er det arbejdsgiveren, som er ansvarlig for, at de nødvendige APV hjælpemidler er til stede under arbejdet. Dermed er det også arbejdsgiveren, som er ansvarlig for, hvilke APV hjælpemidler der er nødvendige. Borgeren skal acceptere anvendelsen af APV hjælpemidler, hvis de vil modtage hjælp fra personalet. 
Eksempler på APV hjælpemidler: plejeseng, lift, drejetårn, vendesystem m.m.

Uddannelsessektoren

Særlige undervisningsmaterialer og tekniske hjælpemidler, som er nødvendige i forbindelse med at fremme udviklingen hos førskolebørn og til tilrettelæggelsen af undervisningen af skolebørn med særlige behov. Disse skal stilles vederlagsfrit til rådighed efter folkeskolelovens regler om specialundervisning. Eksempelvis teleslynge, speciel software, computer, IT rygsæk m.m.

Beskæftigelsessektoren

Hjælp til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretning, når hjælpemidlerne har afgørende betydning for, at den pågældende kan fastholde eller opnå beskæftigelse. Disse stilles vederlagsfrit til rådighed efter reglerne om beskæftigelse. Eksempelvis særlige armstøtter, arbejdsborde, særlige redskaber, særlige sikkerhedssko m.m.

Såfremt et hjælpemiddel, apparatur eller redskab ikke falder ind under én af ovennævnte fem kategorier, må hjælpemidlet, apparaturet eller redskabet typisk betales af borger selv. Region Midtjylland og de midtjyske kommuner har dog indgået en lokal samarbejdsaftale om midlertidige hjælpemidler. Se samarbejdsaftaler.

Eksempler