Lovgrundlag

  • Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet nr. 9079 af 22/02/2013
  • Bekendtgørelse af lov om social service, LBK nr. 1284 af 17/11/2015​
  • Bekendtgørelse om hjemmesygepleje, nr. 1601 af 21/12 2007
  • Sundhedsstyrelsens vejledning 102/2006 om hjemmesygepleje
  • Bekendtgørelse af sundhedsloven, LBK nr. 1202 af 14/11/2014
  • Cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet, nr. 102 af 06/12/2011
  • Bekendtgørelse nr. 1088 af 06/10/2014 om genoptræningsplaner og om patienters valg af genoptræningstilbud efter udskrivning fra sygehus.
  • Vejledning nr. 9759 af 08/10/2014 om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner.

Alt lovmateriale på området kan findes i retsinformation, blot man er i besiddelse af et nummer og et årstal. Link til retsinformation: https://www.retsinformation.dk/