Liner

Beskrivelse af produktet

Linere anvendes sammen med et protesehylster.

En liner er en beskyttende strømpe/stram manchet, som er konstrueret til at stabilisere stumpens bløddele, mindske ødem, fremme sårhelingen, forebygge smerter og forme stumpen. Der findes forskellige linermodeller i forskellige tykkelser. 

Sammenhæng som produktet indgår i

Umiddelbart efter amputation anvendes en liner til at behandle og forme stumpen. I forbindelse med proteseforsyning anvendes lineren til at beskytte huden mod gnavsår i hylstret, og nedsætter stød og tryk mod stumpen. Lineren sikrer, at protesen sidder ordentlig fast.

Det primære formål med anvendelsen

Lineren har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af lineren er i forskellige sammenhænge. Se vejlendende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har lineren flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Bemærkninger og særlige aftaler

Umiddelbart efter amputation anvendes en liner til at behandle og forme stumpen. Lineren giver kompression og fremmer sårhelingen. Lineren udleveres af hospitalet.

Ved udskrivelse sendes borger hjem med en liner.

Den videre stumpbehandling foregår i kommunalt regi, og ved behov for en mindre liner udleveres denne af kommunen. Nogle kommuner udleverer linere til stumpbehandling fra sygeplejedepotet, andre har et depot af linere i træningssalen og nogle har aftaler med bandagister om udlevering af linere i stumpbehandlingsforløbet.

Når stumpen er formet, og størrelsen på lineren ikke forventes at ændre sig, kan proteseforsyningen påbegyndes. Den endelige liner udleveres ligeledes af kommunen i forbindelse med protesebevillingen.

Borgere, som ikke kan proteseforsynes, kan have behov for en liner/stumpstrømpe til behandling af kompression ved kronisk ødem. Se under kompressionsstrømper.

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Lineren har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for at ordinere en liner under indlæggelse som led i stumpbehandlingen umiddelbart efter en amputation.
  • Når der er et lægefagligt behov for at ordinere en liner ved udskrivelse som fortsættelse af den iværksatte stumpbehandling på hospitalet.

Den videre stumpbehandling foregår i kommunalt regi - se under bemærkninger.

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Lineren har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

  • Når lineren er en integreret del af protesen, og den i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af at være benamputeret.
  • Når lineren er en integreret del af protesen, og den i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse.
  • Når lineren i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af kronisk ødem i stumpen til borgere der ikke er egnet til proteseforsyning.