Lejringspude/packs

Beskrivelse af produktet

Lejringspuder er puder, pøller, kiler og klodser til at placere tæt mod kroppen eller dele af kroppen for at understøtte forskellige kropsstillinger. Lejringspuder er formet forskelligt og er lavet af forskelligt skummateriale.  

Sammenhæng som produktet indgår i

Lejringspuder anvendes til at understøtte eller fastholde kroppen eller dele af kroppen i en bestemt stilling.

Det primære formål med anvendelsen

Lejringspuder/packs har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af lejringspuder/packs er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har lejringspuder/packs flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Lejringspuder/packs har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når de ordineres i forbindelse med en forundersøgelse, og lægen vurderer, at de er nødvendige forud for en behandling (operation).
 • Når der opstår behov for dem under indlæggelse.
 • Når der er behov for dem efter udskrivelse, da lægen vurderer, at de er nødvendig i en periode for at overholde et behandlingsregime eller restriktioner efter udskrivelse.

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Lejringspuder/packs har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

 • Når de i væsentlig grad afhjælper følgerne af en nedsat evne til at fastholde en bestemt kropsstilling enten i liggende eller siddende stilling.
 • Når de er nødvendige for at opretholde en hensigtsmæssig kropsstilling, for aktivt at kunne udføre daglige gøremål.

Trænende formål

Produktet anvendes som led i et træningsforløb med henblik på at opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne eller med henblik på at forhindre yderligere funktionstab eller at vedligeholde den hidtidige funktionsevne.

Træningsforløb tildeles efter henholdsvis Sundhedsloven og Serviceloven afhængig af hvilken type træning, der er behov for.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos henholdsvis hospitalet og kommunen - se fordelingen under begrundelse og uddybning.

Ordineres i
hospitalsregi
Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Lejringspuder/packs har et trænende formål og betragtes som et træningsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når de anvendes som led i et tidsbegrænset træningsforløb med henblik på at genoptræne siddende og liggende balance samt udførelsen af daglige gøremål.

 

Produktet udleveres af hospitalet i følgende situationer:

 • Ved genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning under indlæggelse jf. Sundhedsloven§140
 • Ved specialiseret, ambulant genoptræning  af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven § 140

 

Produktet udleveres af kommunen i følgende situationer:

 • Ved almindelig, ambulant genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven §140
 • Ved rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade jf. Sundhedsloven §140
 • Ved vederlagsfri fysioterapi til børn og voksne omfattet af diagnoselisten leveret i kommunal regi jf. Sundhedsloven § 140a
 • Ved genoptræning af voksne med fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom jf. Serviceloven § 86 stk. 1
 • Ved vedligeholdende træning for voksne med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 86 stk. 2
 • Ved vedligeholdende træning til børn med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 44