Høreapparat

Beskrivelse af produktet

Et høreapparat er en batteridreven elektronisk enhed, som kan hjælpe personer med høretab til at høre bedre. Et høreapparat består af en mikrofon, en forstærker og en højtaler, og den er placeret ved øret.

Sammenhæng som produktet indgår i

Høreapparater anvendes af personer med nedsat hørelse.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Batterier, fjernbetjening, slanger, filtre, propper, chips, domes m.m er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Det primære formål med anvendelsen af et høreapparat er at forbedre hørelsen. Det er et behandlende sigte, og høreapparatet er derfor et behandlingsredskab.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Bemærkninger og særlige aftaler

Det er hospitalet, som er ansvarlig for udskiftning og reparation af høreapparater. Herunder erstatning af et høreapparat som er tabt. Borger er ansvarlig for den daglige vedligeholdelse af høreapparatet.

Et høreapparat kan afprøves i op til 3 måneder. Der ydes hjælp til justering af høreapparat og instruktion i brug af høreapparat ved udlevering. Hjælp til justering kan ydes i en periode på 3 måneder efter udlevering.

Kommunen har ansvaret for følgende:

  • Høreomsorg, vejledning i anvendelse, betjening og daglig vedligeholdelse af høreapparat.
  • Hørepædagogisk undervisning og specialpædagogisk bistand der tager sigte på at afhjælpe eller begrænse virkningerne af en hørenedsættelse. Herunder undervisning i brugen af høreapparat, efterjustering af høreapparat (efter de 3 måneder) samt rådgivning og vejledning om fx muligheder og begrænsninger ved brug af høreapparat.
  • Høretekniske hjælpemidler der kan afhjælpe følgerne af en hørenedsættelse for høreapparatbrugere og borgere med cochlear implant . Hjælpen ydes som udlån.

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Et høreapparat har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for at udlevere et høreapparat til en borger som som led i eller fortsættelse af den iværksatte behandling.