Hjælp til fastlæggelse af det primære formål

Nedenfor er en række eksempler, som indikerer, hvornår produkter er henholdsvis behandlingsredskaber, hjælpemidler og træningsredskaber. Listen er ikke udtømmende. 

 

1. Kun behandlingsformål

Produktet har karakter af et behandlingsredskab, når et eller flere af følgende udsagn er dækkende for det primære formål med anvendelse af produktet:

  • Produktet anvendes efter forundersøgelse, mens borger venter på behandling
  • Produktet er indopereret
  • Produktet anvendes under indlæggelse
  • Produktet skal tilvejebringe yderligere forbedring af et behandlingsresultat
  • Produktet skal forhindre forringelse af et opnået behandlingsresultat
  • Produktet er en naturlig og nærliggende del af behandlingen
  • Produktet træder i stedet for anden behandling f.eks. medicinsk eller operativ behandling
  • Produktet er en integreret del af behandlingsredskabet
  • Produktets anvendelse er iværksat af hospitalet som led i behandling (anbefalet/ordineret)
  • Produktets anvendelse kræver instruktion og undervisning af hospitalet
  • Produktets anvendelse er under kontrol af hospitalet
  • Produktets anvendelse udskyder eller hindrer en operation
  • Produktet anvendes for at overholde et regime fastsat af hospitalet
  • Produktets anvendelse understøtter, forebygger og/eller behandler slappe led, fejlstillinger og skævheder (på kropsniveau)
  • Produktets anvendelse forlænger muskler eller sener (særligt børn)
  • Produktet anvendes til at udvikle motorisk kapacitet (særligt børn)
  • Produktet er rettet mod en midlertidig eller kronisk tilstand, som ikke er stationær
  • Produktet kan udlånes midlertidigt eller varigt

 

2. Kun afhjælpningsformål

Produktet har karakter af et hjælpemiddel, når et eller flere af følgende udsagn er dækkende for det primære formål med anvendelse af produktet:

  • Produktet er produceret til at afhjælpe en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse
  • Produktets anvendelse er rettet mod en tilstand, som er stationær, og alle behandlingsmuligheder er udtømte
  • Produktets anvendelse har ingen helbredsmæssig funktion
  • Produktets anvendelse udvikler/forbedrer ikke en varig nedsat funktionsnedsættelse
  • Produktet afhjælper i væsentlig grad følgerne af en varig nedsat funktionsnedsættelse
  • Produktets anvendelse gør borger selvhjulpen i daglige gøremål
  • Produktets anvendelse er nødvendig lang tid fremover
  • Produktets anvendelse letter i væsentlig grad den daglige tilværelse i hjemmet
  • Produktet skal anvendes dagligt eller næsten dagligt
  • Produktet anvendes i hjemmet
  • Produktet er en integreret del af et hjælpemiddel
  • Produktet kan anvendes uden specialviden
  • Produktets anvendelse kræver ikke lægelig kontrol
  • Produktet kan udlånes midlertidigt eller varigt

3. Kun træningsformål

Produktet har karakter af et træningshjælpemiddel / redskab, når et eller flere af følgende udsagn er dækkende for det primære formål med anvendelse af produktet:

  • Produktet anvendes under et genoptræningsforløb, der har til formål at opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne
  • Produktet anvendes under et vedligeholdende træningsforløb, der har til formål at forhindre funktionstab eller at fastholde den hidtidige funktionsevne
  • Produktet anvendes til at udføre diverse træningsøvelser
  • Produktet anvendes primært under træningen
  • Produktet anvendes til at øge styrken eller virkningen af træningen
  • Produktet øger modstanden enten ved hjælp af en fast eller variabel styrke
  • Produktet forbedrer oplevelsen eller resultatet af at udføre en specifik øvelse
  • Produktet er rettet mod en tilstand, som ikke er stationær
  • Produktets anvendelse er ikke en forudsætning for at borger kan deltage i et træningsforløb  

 

4. Både behandlings- og afhjælpningsformål

  • Produktet har både et behandlingsformål og et afhjælpningsformål
  • Sundhedsloven går forud for serviceloven
  • Borger har en kompleks tilstand, hvor  forskellige følger af den nedsatte funktionsevne gør sig gældende samtidigt
  • Hvilket formål med anvendelsen af redskabet er det primære, og hvilket formål er det sekundære?

 

5. Både behandlings- og træningsformål

  • Produktet har både et behandlings- og et træningsformål
  • Sundhedsloven går forud for serviceloven
  • Borger har en kompleks tilstand, hvor  forskellige følger af den nedsatte funktionsevne gør sig gældende samtidigt
  • Hvilket formål med anvendelsen af redskabet er det primære, og hvilket formål er det sekundære?

 

Hvis parterne fortsat ikke kan blive enige om, hvem der skal udlevere et produkt, kan de rette henvendelse til afklaringsudvalget. Se vejledning her.