Formål

Strukturreformens ikrafttræden 1. januar 2007 har betydet ændringer i opgavevaretagelsen på området for hjælpemidler, behandlingsredskaber og genoptræning. Sundhedsministeriet har i den forbindelse udsendt et afgrænsningscirkulære (”Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsnet”) af d. 22. februar 2013, der indebærer, at myndigheds- og finansieringsansvaret på området er placeret i både region og kommune. Dette medfører, at hospitalet er leverandør af behandlingsredskaber, mens kommunen leverer hjælpemidler og træningsredskaber.

Denne ændrede opgavevaretagelse på området for hjælpemidler, behandlingsredskaber og genoptræning skaber behov for, at region og kommuner samarbejder om at fastsætte fælles retningslinjer for indsatsen på området. Dette sikres bl.a. nærværende afklaringskatalog. Kataloget er udarbejdet af det tidligere Regionale Samarbejdsråd på området for hjælpemidler og behandlingsredskaber til afklaring af ansvarsfordeling mellem region og kommune i forhold til behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afklaringskataloget opdateres løbende af Arbejdsgruppen til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og behandlingsredskaber, der er nedsat i forbindelse med udarbejdelsen af sundhedsaftalen 2015-2018.  

Afklaringskataloget er tiltrådt af Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen.

Nærværende katalog skal betragtes som vejledende, og vil derfor være et arbejdsredskab for personale på hospitaler og i kommuner. 

I afklaringskataloget anvendes begrebet borger, som en samlebetegnelse for borger, patient og bruger.

Problemstillinger søges i første omgang løst lokalt ud fra principperne i afklaringskataloget. Lykkes det ikke at nå til enighed lokalt, kan sagen søges at blive løftet op i Arbejdsgruppen til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og behandlingsredskaber ved henvendelse til Sundhedsplanlægning i Region Midtjylland.

Opdatering af afklaringskataloget

Nærværende afklaringskatalog er dynamisk. Kataloget kan således løbende udbygges med beskrivelser samt relevante værdier og principper. Arbejdsgruppen til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og behandlingsredskaber i regi af sundhedsaftalen har til opdrag at sikre dette arbejde.

Værdier for samarbejdet

Arbejdsgruppen til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og behandlingsredskaber har udarbejdet en række værdier, som afklaringskataloget bygger på. Værdierne har til formål at understøtte det gode samarbejde kommuner og hospitaler imellem.

Princippet om det sammenhængende patientforløb:

Afklaringskataloget bygger på et princip om sammenhængende patientforløb. Det betyder, at der skal være så gnidningsfrie ”overleveringsforretninger” som muligt. Dette princip viger ikke fra rent juridiske vurderinger af, hvornår henholdsvis kommune/region skal levere hjælpemidlet/behandlingsredskabet

Gensidig respekt:

Der skal være gensidig respekt om den anden sektors faglige vurdering af borgerens behov for hjælpemidler/behandlingsredskaber

Hensyn til serviceniveau:

Det er vigtigt ikke at love borgere udlån af hjælpemidler/behandlingsredskaber på vegne af en anden sektor, idet der tages hensyn til regionens og den enkelte kommunes serviceniveau

Initiativpligten:

I tilfælde, hvor der opstår tvivl om, hvorvidt det er regionen eller kommunen, der er ansvarlig for betaling og levering af et nødvendigt behandlingsredskab eller hjælpemiddel, som begge parter er enige om, er nødvendigt for borgeren, er det vigtigt, at tvivlen ikke kommer borgeren til skade. Den myndighed, der har tættest kontakt med borgeren, skal i givet fald umiddelbart levere det nødvendige behandlingsredskab eller hjælpemiddel til borgeren, hvorefter betalingsspørgsmålet må afklares mellem de involverede myndigheder.

Tættest kontakt med borgeren defineres af "Arbejdsgruppe til løbende ajourføring af fælles afklaringskatalog om hjælpemidler og behandlingsredskaber" som den instans, der anbefaler behandlingsredskabet/hjælpemidlet til borgeren.