Elektriske stimulatorer

 

Beskrivelse af produktet

En elektrisk stimulator hører under betegnelsen "Ortopædisk udstyr".

Elektrisk stimulator er et apparatur, der sender elektriske impulser til nerver og muskler.

Den elektriske stimulation erstatter den naturlige nerve-til-muskel funtion og aktiverer kunstigt en muskelsammentrækning.

Der anvendes elektrisk stimulation til mange forskellige formål. 

Elektrisk stimulation har mange navne og forkortelser, hvoraf nogle dækker over samme metode og formål og andre ikke gør, f.eks elektrisk stimulering (ES), funktionel elektrisk stimulering (FES), terapeutisk elektrisk stimulering (TES), neuromuskulær elektrisk stimulering (NMES), funktionel elektrisk terapi (FET), elektrisk muskelstimulering (EMS), perkutan elektrisk stimulering (PET) og transkutan electrical nerve stimulation, (TENS).

Sammenhæng som produktet indgår i

Elektriske stimulatorer anvendes i forskellige sammenhænge afhængig af formålet med anvendelsen. De anvendes til at øge muskulaturen, til at opnå en bedre motorisk funktion, til at dæmpe en hypoton muskulatur, til at forebygge eller behandle instabilitet, til at behandle smerter, til at forbedre sensorisk funktion og opmærksomhed eller til at øge cirkulationen ved inaktivitet.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Elektroder er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Elektriske stimulatorer har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af elektriske stimulatorer er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har elektriske stimulatorer flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Elektriske stimulatorer har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når der er et lægefagligt behov for at anvende elektrisk stimulation under indlæggelse som led i behandlingen - fx smertebehandling.
 • Når der er et lægefagligt behov for at anvende elektrisk stimulation efter udskrivelse som led i eller fortsættelse af den iværksatte behandling på hospitalet. Borger går til kontrol på hospitalet og tilstanden, som elektrisk stimulationen er rettet imod, er ikke stationær.
 • Når anvendelse af elektrisk stimulation er et bedre alternativ til en medicinsk eller operativ behandling fx behandling af spasticitet.

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Elektriske stimulatorer har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

 • Når formålet med den elektriske stimulation er at fremme en funktionel bevægelse.
 • Når den elektrisk stimulation i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af en nedsat funktionsevne - fx en dropfod.
 • Når tilstanden, som den elektriske stimulator er rettet imod  er stationær, og borger ikke går til kontrol på hospitalet.
 • Når den elektriske stimulator i væsentlig grad letter den daglige tilværelse i hjemmet.
 • Når der er daglige gøremål, som borger alene kan udføre med den elektrisk stimulator.
 • Når den elektriske stimulator anvendes til at øge aktivitetsniveauet, muligheden for at udføre et job m.m. 
 • Når den elektrisk stimulator er et væsentligt bedre alternativ til det nuværende hjælpemiddel fx en dropfodsstimulator i stedes for en dropfodsskinne.

Trænende formål

Produktet anvendes som led i et træningsforløb med henblik på at opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne eller med henblik på at forhindre yderligere funktionstab eller at vedligeholde den hidtidige funktionsevne.

Træningsforløb tildeles efter henholdsvis Sundhedsloven og Serviceloven afhængig af hvilken type træning, der er behov for.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos henholdsvis hospitalet og kommunen - se fordelingen under begrundelse og uddybning.

Ordineres i
hospitalsregi
Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Elektriske stimulatorer har et trænende formål og betragtes som et træningsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når den elektriske stimulation er en forudsætning for, at borger kan udføre en specifik øvelse igangsat af en terapeut i et tidsbegrænset træningsforløb.
 • Når den elektriske stimulation alene anvendes under træning, som et redskab til at opnå et bedre træningsresultat.
 • Udleveres af den instans der er ansvarlig for genoptræningen - se nedenfor

 

Produktet udleveres af hospitalet i følgende situationer:

 • Ved genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning under indlæggelse jf. Sundhedsloven§140
 • Ved specialiseret, ambulant genoptræning  af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven § 140

 

Produktet udleveres af kommunen i følgende situationer:

 • Ved almindelig, ambulant genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven §140
 • Ved rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade jf. Sundhedsloven §140
 • Ved vederlagsfri fysioterapi til børn og voksne omfattet af diagnoselisten leveret i kommunal regi jf. Sundhedsloven § 140a
 • Ved genoptræning af voksne med fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom jf. Serviceloven § 86 stk. 1
 • Ved vedligeholdende træning for voksne med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 86 stk. 2
 • Ved vedligeholdende træning til børn med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 44