Dørtrinsudlignere og løse køreskinner

Beskrivelse af produktet

Dørtrinsudlignere og løse køreskinner udligner små niveauforskelle. De produceres både i plast og stål/aluminium, og de er løse. Der findes forskellige modeller til udligning af små niveauforskelle såsom dørtrin og trin. Nogle kan klappes sammen og er dermed mobile.

Sammenhæng som produktet indgår i

Dørtrinsudlignere og løse køreskinner anvendes til at mindske boligmæssige ulemper ved nedsat gangfunktion.

Det primære formål med anvendelsen

Dørtrinsudlignere og løse køreskinner har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af dørtrinsudlignere og løse køreskinner er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har dørtrinsudlignere og løse køreskinner flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Bemærkninger og særlige aftaler

Ved behov for større, længere og fastmonterede ramper, skal der ske en drøftelse mellem hospitalet og kommunen med henblik på at finde løsninger.

Disse typer ramper etableres som udgangspunkt ikke af hospitalet, og kommunen kan alene foretage sådanne boligændringer, hvis behovet for rampen er varigt og huset i øvrigt er egnet til ophold for borger. 

Fastmonterede ramper behandles efter reglerne om hjælpemidler eller boligændringer i serviceloven afhængig af, hvordan rampen er monteret.

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Dørtrinsudlignere og løse køreskinner har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når borgeren anvender kørestol eller rollator som led i eller fortsættelse af den iværksatte behandling, og dørtrinsudlignere og løse køreskinner er en forudsætning for, at borgeren kan komme rundt i hjemmet og/eller kan komme ud af sit hjem for at følge behandling på hospital.
 • Når de er nødvendige, for at borgeren kan klare almindelige daglige gøremål i hjemmet.

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Dørtrinsudlignere og løse køreskinner har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

 • Når de i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af en nedsat gangfunktion.
 • Når de i væsentlig grad kan mindske de boligmæssige ulemper i hjemmet.
 • Når de er nødvendige for, at borger kan opholde sig i hjemmet.
 • Når de kan lette hverdagen og borger selvstændigt kan færdes i og udenfor hjemmet.

Trænende formål

Produktet anvendes som led i et træningsforløb med henblik på at opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne eller med henblik på at forhindre yderligere funktionstab eller at vedligeholde den hidtidige funktionsevne.

Træningsforløb tildeles efter henholdsvis Sundhedsloven og Serviceloven afhængig af hvilken type træning, der er behov for.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos henholdsvis hospitalet og kommunen - se fordelingen under begrundelse og uddybning.

Ordineres i
hospitalsregi
Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Dørtrinsudlignere og løse køreskinner har et trænende formål og betragtes som et træningsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når de anvendes som led i et tidsbegrænset træningsforløb for at gøre det muligt at udføre genoptræning af gangfunktion og udførelsen af daglige gøremål i hjemmet.
 • Når de er nødvendige for at borger kan komme til et tidsbegrænset træningsforløb udenfor hjemmet.
 • Udleveres af den instans der er ansvarlig for genoptræningen - se nedenfor

Produktet udleveres af hospitalet i følgende situationer:

 • Ved genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning under indlæggelse jf. Sundhedsloven§140
 • Ved specialiseret, ambulant genoptræning  af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven § 140

Produktet udleveres af kommunen i følgende situationer:

 • Ved almindelig, ambulant genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven §140
 • Ved rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade jf. Sundhedsloven §140
 • Ved vederlagsfri fysioterapi til børn og voksne omfattet af diagnoselisten leveret i kommunal regi jf. Sundhedsloven § 140a
 • Ved genoptræning af voksne med fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom jf. Serviceloven § 86 stk. 1
 • Ved vedligeholdende træning for voksne med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 86 stk. 2
 • Ved vedligeholdende træning til børn med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 44