Blodsukkermåleapparat

 

 

Beskrivelse af produktet

En blodsukkermåler er et apparat, der kan måle koncentrationen af glukose i blodet. Med en fingerprikker prikkes et lille hul i huden, sådan at en lille bloddråbe kommer frem. Bloddråben opsamles med en teststrimmel, som sidder i blodsukkermåle apparatet. Efter få sekunder kan man aflæse blodsukkerniveauet.

Sammenhæng som produktet indgår i

Anvendes til måling af  blodsukkeret og regulere behandlingen med insulin.

Udstyr og tilbehør, som er en integreret del af produktet

Fingerprikker, lancetter, teststrimler og insulinpen er eksempler på udstyr og tilbehør. Produkterne anses for at være en integreret del af produktet og/eller nødvendig for anvendelsen af produktet og udleveres af den instans, der er ansvarlig for at udlevere produktet.

Det primære formål med anvendelsen

Et blodsukkermåleapparat har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af blodsukkermåleapparatet er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har blodsukkermåleapparatet  flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Bemærkninger og særlige aftaler

Udleveres produktet af kommunen som et hjælpemiddel til insulinkrævende diabetikere (Type 1), modtager borgeren et økonomisk tilskud svarende til 50% af udgiften til køb af et blodsukkermåleapparat.

Tabletbehandlede diabetikere (type 2) kan ikke få økonomisk tilskud til køb af et blodsukkermåleapparat.

Desuden kan der alene ydes støtte til testmaterialer til type 2 diabetikere, hvor lægen anser jævnlig blodsukkermåling for påkrævet. Der kan ydes støtte til  op til 150 stk. teststrimler og fingerprikker (lancetter) årligt.

 Udleveres produktet af hospitalet som et behandlingsredskab, er det uden egenbetaling for borger.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

Et blodsukkermåleapparat har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

  • Når der er et lægefagligt behov for at udføre måling af blodsukkeret under indlæggelse.
  • Når der er et lægefagligt behov for at udføre måling af blodsukkeret efter udskrivelse som led i eller fortsættelse af iværksat behandling på hospitalet – ofte med ambulant  kontrol i hospitalsregi f.eks. ved sekunddær diabetes eller graviditets diabetes.

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

Et blodsukkermåleapparat har et afhjælpende formål og betragtes som et hjælpemiddel i følgende sammenhænge:

  • Når  den i væsentlig grad afhjælper følgerne af de daglige målinger af blodsukkeret for en diabetiker med en type 1 diabetes, som er insulinkrævende.
  • Når den i væsentlig grad letter dagligdagen for en diabetiker med en type 1 diabetes, som er insulinkrævende.