ADL hjælpemidler

Beskrivelse af produktet

ADL hjælpemidler er hjælpemidler til Almindelig Daglig Livsførelse. Der findes mange typer af produkter med forskellige funktioner, hvor f.eks. grebet er forlænget, fortykket, vinklet eller lignende.

Eksempler; tåvasker, hygiejnetang, numsetørrer, toiletpapirtang, gribetang, strømpepåtager, strømpeaftager, påklædningspinde m.m. 

Sammenhæng som produktet indgår i

ADL hjælpemidler anvendes i forbindelse med en nedsat evne til at udføre almindelige daglige gøremål.

Det primære formål med anvendelsen

ADL hjælpemidler har ét formål i en sammenhæng og et andet formål i en anden sammenhæng. Der er foretaget en konkret vurdering af, hvad det primære formål med anvendelsen af ADL hjælpemidler er i forskellige sammenhænge. Se vejledende ansvarsdeling.

I nogle tilfælde har ADL hjælpemidler flere formål på samme tid i den samme sammenhæng. I disse sager skal der foretages en afvejning af behandlende-, trænende- og afhjælpende formål, således det kan afklares hvilket formål, der er det primære, og hvilket formål der er det sekundære.

Se "Hjælp til fastlæggelse af det primære formål".

Bemærkninger og særlige aftaler

Nogle ADL hjælpemidler kan købes i almindelig handel, og er så almindelige, at man forventer, de forefindes i ethvert hjem, der måtte ønske det. Eksempelvis et langt skohorn, en kartoffelskræller med tykt greb m.m.. Disse produkter kan købes i almindelig handel, og vil ikke kunne udlånes af hverken hospitalet eller kommunen.

 

 

Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke truffet en principafgørelse om dette produkt.

Vejledende ansvarsplacering

Behandlende formål

Produktet anvendes som led i en behandling eller som led i fortsættelse af den iværksatte behandling med henblik på at tilvejebringe yderligere forbedring af det resultat, som er opnået ved behandlingen, eller at forhindre forringelse af dette resultat jf. Sundhedsloven § 74 /Cirkulære om afgrænsning af behandlingsredskaber, hvortil udgiften afholdes af sygehusvæsenet.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos hospitalet.

Ordineres i
hospitalsregi

Begrundelse og uddybning

ADL hjælpemidler har et behandlende formål og betragtes som et behandlingsredskab i følgende sammenhænge:

 • Når der er behov for ADL hjælpemidler under indlæggelse.
 • Når der er behov for ADL hjælpemidler efter udskrivelse, da lægen vurderer, at den er nødvendig for at forhindre forringelse af det opnåede behandlingsresultat eller overholdelse af et regime.

Afhjælpende formål

Produktet anvendes med henblik på at afhjælpe følgerne af en midlertidig eller varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Det er en betingelse, at produktet i væsentlig grad afhjælper følgerne af funktionsnedsættelsen eller i væsentliggrad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet jf. Serviceloven § 112 eller § 113B.

Udleveringsforpligtigelsen ligger hos kommunen.

Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

ADL hjælpemidler har et afhjælpende formål og betragtes som hjælpemidler i følgende sammenhænge:

 • Når de anvendes til at afhjælpe følger at en fysisk nedsat evne til at udføre almindelige daglige gøremål.
 • Når borger ved brug af ADL hjælpemidler selvstændig kan udføre daglige gøremål.

Trænende formål

Produktet anvendes som led i et træningsforløb med henblik på at opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulig funktionsevne eller med henblik på at forhindre yderligere funktionstab eller at vedligeholde den hidtidige funktionsevne.

Træningsforløb tildeles efter henholdsvis Sundhedsloven og Serviceloven afhængig af hvilken type træning, der er behov for.

Udleveringsforpligtelsen ligger hos henholdsvis hospitalet og kommunen - se fordelingen under begrundelse og uddybning.

Ordineres i
hospitalsregi
Vurderes i
kommunalt regi

Begrundelse og uddybning

ADL hjælpemidler har et trænende formål, og betragtes som træningsredskaber i følgende sammenhænge:

 • Når ADL hjælpemidler anvendes under et genoptræningsforløb med henblik på at opnå samme grad af funktionsevne som tidligere eller bedst mulige funktionsevne.
 • Når ADL hjælpemidler anvendes under et vedligeholdende træningsforløb med henblik på at forhindre funktionstab eller at fastholde den hidtidige funktionsevne.

 

Produktet udleveres af hospitalet i følgende situationer:

 • Ved genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning under indlæggelse jf. Sundhedsloven §140
 • Ved specialiseret, ambulant genoptræning  af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven § 140

 

Produktet udleveres af kommunen i følgende situationer:

 • Ved almindelig, ambulant genoptræning af børn og voksne med et lægefagligt behov for genoptræning efter udskrivelse jf. Sundhedsloven §140
 • Ved rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade jf. Sundhedsloven §140
 • Ved vederlagsfri fysioterapi til børn og voksne omfattet af diagnoselisten leveret i kommunal regi jf. Sundhedsloven § 140a
 • Ved genoptræning af voksne med fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom jf. Serviceloven § 86 stk. 1
 • Ved vedligeholdende træning for voksne med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 86 stk. 2
 • Ved vedligeholdende træning til børn med en betydelig nedsat funktionsevne jf. Serviceloven § 44